Umowa kupna sprzedaży samochodu uszkodzonego

Umowa kupna-sprzedaży uszkodzonego auta
opublikowano: 13 lutego 2019 aktualizacja: 5 października 2021 autor: redakcja

Jeśli chcemy kupić lub pozbyć się samochodu, sporządzenie odpowiedniej umowy to podstawa. Ale czy taka formalność różni się w przypadku, gdy przedmiotem jest pojazd uszkodzony? Sprawdzamy na kilku przykładach.

Umowa kupna sprzedaży samochodu to właściwie jedna kartka, na której powinny znaleźć się określone informacje, w tym dane osobowe obu stron, a także szczegóły dotyczące samego pojazdu. Umowę możemy sporządzić ręcznie albo skorzystać z gotowego szablonu znalezionego w internecie.

Co powinna zawierać umowa?

Standardowa umowa to dane kupującego i sprzedającego. Tu zakres informacji jest ten sam dla każdej ze stron:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • dowód osobisty (seria, numer, organ wydający),
 • numer PESEL,
 • NIP

W dalszej części podajemy dane samochodu, a w szczególności:

 • markę i model,
 • rok produkcji,
 • numer silnika,
 • numer nadwozia (VIN),
 • numer rejestracyjny,
 • przebieg,
 • kolor,
 • uwagi (opcjonalnie).

Umowa powinna zawierać także standardowe zapisy prawne zebrane w kilku punktach, w tym informację o cenie samochodu (liczbowo i słownie), sposób rozliczenia i pokwitowania, np.:

1)Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

2)Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Umowę wieńczą podpisy kupującego i sprzedającego na obu egzemplarzach.

O usterkach trzeba informować wcześniej

Jeśli przedmiotem kupna sprzedaży jest samochód uszkodzony, o tym fakcie trzeba powiadomić kupującego lub taką informację uzyskać od sprzedającego. Wszystkie usterki i uszkodzenia powinny być wypisane na umowie. W części „prawnej” umowy powinny znaleźć się takie zapisy:

1)Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

2)Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

3)Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu, oraz że zapoznał się z dokumentami i oznaczeniami pojazdu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

 

UWAGA!
Powyższe klauzule nie działają w przypadku celowego zatajenia uszkodzeń samochodu, których nie widać gołym okiem. Tym samym sprzedający ryzykuje, że kupujący odstąpi od umowy, nawet po jej podpisaniu.

 

Zatajenie uszkodzenia na umowie grozi jej zerwaniem, żądaniem naprawy czy obniżeniem ceny za samochód. Kupujący ma do tego prawo na podstawie przepisów o rękojmi (art. 556 i 557 Kodeksu cywilnego).

Aby tego uniknąć, lepiej szczegółowo wypisać wady, niż zawrzeć ogólne sformułowanie o tym, że samochód jest uszkodzony, co prowadzi później do nadinterpretacji i sporów na drodze sądowej.

Uszkodzony samochód zabytkowy, specjalistyczny i z zagranicy – jaka umowa?

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest taka sama dla pojazdów bez względu na stan techniczny, liczbę lat, przeznaczenie czy pochodzenie. Ważne jest, a by pamiętać o stosownych zapisach:

 • uszkodzony samochód zabytkowy – powinna znaleźć się informacja o wpisaniu pojazdu do rejestru zabytków;
 • uszkodzony samochód specjalistyczny – określenie przedmiotu umowy, np. sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym;
 • uszkodzony samochód sprowadzony z zagranicy – konieczne jest stworzenie umowy kupna sprzedaży w dwóch językach.

Umowa to nie wszystko – podatek, OC i inne formalności

Jeśli kupujemy samochód od osoby fizycznej, to oprócz umowy i dopełnienia niezbędnych formalności, musimy pamiętać o opłacie. Chodzi o 2% podatku od czynności cywilno-prawnych, na co mamy 14 dni od dnia podpisania umowy.

Kwota 2% jest wyliczana od ceny rynkowej sprzedawanego samochodu. Dlatego ważne jest, aby cena na umowie nie różniła się zbytnio od ceny rynkowej. W razie poważnej różnicy Urząd Skarbowy może zażądać wyjaśnień.

Oczywiście, w przypadku uszkodzonego samochodu cena rynkowa od rzeczywistej może się różnić, ale warto umotywować na umowie powód wpisania niższej.

Inne formalności związane z przekazaniem praw własności do auta to:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • dowód zawarcia obowiązkowej polisy OC (z potwierdzeniem opłaty składki),
 • oplata recyklingowa, celna i akcyza – w przypadku auta zza granicy.

Aby użytkować kupiony samochód, należy go jeszcze przerejestrować w Wydziale Komunikacji i ubezpieczyć. Ostatnia z wymienionych czynności to dwa warianty do wyboru – pozostanie przy polisie sprzedającego albo rezygnacja i opłacanie składki od nowa.

4/5