Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „ AUTOUMOWA.PL”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis internetowy autoumowa.pl udostępniany jest przez spółkę Rankomat.pl sp. z o. o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu autoumowa.pl.
  3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu autoumowa.pl, użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu.
 2. DEFINICJE
  W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

  1. Usługodawca – Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877277, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł, identyfikująca się NIP: 5272751881 oraz REGON: 363096183.
  2. Serwis – internetowa platforma informatyczno – informacyjna, stworzona i udostępniona w sieci Internet przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem internetowym autoumowa.pl, w ramach której oferowany jest kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników,
  3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jako również osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej,
  4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług, świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie,
  5. Usługa – usługi elektroniczne w rozumieniu Ustawy, realizowane w Serwisie na rzecz Użytkowników, świadczone nieodpłatnie, obejmujące w szczególności (i) przeglądanie Materiałów zamieszczonych w Serwisie (ii) udostępnienie Wzoru;
  6. Wzór – dokument wzoru umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego udostępniony w Serwisie, w postaci pliku gotowego do pobrania (pdf. lub doc.) albo elektroniczny formularz, który umożliwia Użytkownikom, po wprowadzeniu przez nich określonych danych, wygenerowanie dokumentu umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego uzupełnionego o wskazane przez Użytkownika dane osobowe i dane pojazdu;
  7. Materiały – treści udostępniane w Serwisie w szczególności w postaci przepisów prawa lub informacje, opracowania o tematyce, dotyczącej zawierania umów ubezpieczenia OC ubezpieczeniowej, wprowadzane do Serwisu przez Usługodawcę, stanowiące utwór w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,
  8. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.),
  9. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  10. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU; ŚWIADCZENIE USŁUGI
  1. W ramach Serwisu Użytkownik może zapoznać się z Materiałami i uzyskać informacje dotyczące zasad zawierania umów sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz pobrać lub wygenerować Wzór umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego.
  2. Serwis udostępniany jest na rzecz Użytkowników bezpłatnie, bez konieczności rejestracji.
  3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych z zastrzeżeniem pkt. 5
  4. Umowa o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do stron internetowych Serwisu, a rozwiązana w momencie zamknięcia strony internetowej Serwisu.
  5. Umowa na świadczenie Usługi w postaci wygenerowania Wzoru na podstawie elektronicznego formularza zostaje zawarta z chwilą przesłania do Usługodawcy uzupełnionego prawidłowo formularza Wzoru za pośrednictwem przycisku „Generuj dokument”. W celu skorzystania z tej Usługi Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane w formularzu dane osobowe.
  6. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią porad prawnych ani analiz prawnych.
  7. Wzór jest wyłącznie przykładowym, standardowym dokumentem umowy sprzedaży pojazdu i nie stanowi porady prawnej. Kierowany jest przede wszystkim dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie obejmuje zapisów niestandardowych, dotyczących m.in. szczególnych warunków sprzedaż pojazdu, szczególnych wymogów, dotyczących stron umowy jak również zapisów dodatkowych na temat stanu technicznego pojazdu lub jego sytuacji prawnej.
  8. Usługodawca umożliwia Użytkownikom wyłącznie pomoc w przygotowaniu Wzoru i nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność oświadczenia o zawarciu umowy, złożonego przez strony umowy, która wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych, w tym w szczególności podpisania dokumentu.
  9. W ramach Serwisu Użytkownik może:
   1. pobrać gotowy ogólny Wzór (przygotowany w formacie doc. lub pdf.) bez wskazywania danych osobowych stron umowy albo,
   2. wygenerować za pośrednictwem formularza Wzór uzupełniony o wskazane przez Użytkownika dane osobowe stron umowy i dane pojazdu.
  10. Użytkownik, celem wygenerowania Wzoru zawierającego dane osobowe zobowiązany jest podać kompletne i prawdziwe dane. Zakazane jest podawanie danych o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności posługiwanie się danymi osób trzecich.
  11. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza Wzoru, Użytkownik uzyska projekt umowy sprzedaży pojazdu. Użytkownik ma możliwość jego zapisania na dysku i dalszego wykorzystania, jak również otrzymania wygenerowanego przez Usługodawcę Wzoru na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. WYMOGI TECHNICZNEKorzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. sprzętowych urządzenia końcowego:
   1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
   2. Pamięć operacyjna: 512MB
   3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit
   4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
   5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
   6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s,
  2. oprogramowania:
   1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
   2. Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
   3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 10 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
   4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
   5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
  2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  3. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie w tym w ramach formularza Wzoru treści bezprawnych, w szczególności: wulgarnych, powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, jak również treści komercyjnych, reklamowych, promocyjnych.
  4. Treści, o których mowa w ust. 3 będą usuwane z Serwisu, a Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wobec Użytkownika, który dokonuje zamieszczenia takich treści określonych działań faktycznych i prawnych, jak również wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi, w szczególności w przypadku zgłoszenia naruszenia praw autorskich osób trzecich.
  5. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
   W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
  6. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym Materiałów i danych umieszczonych w Serwisie lub fragmentów Serwisu, w tym znaków towarowych, zamieszczonych w Serwisie. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy kopiowania przez Użytkownika dla użytku własnego projektu umowy sprzedaży pojazdu, generowanego za pomocą formularza Wzoru.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych, szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
   2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
   3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.
  5. Usługodawca zastrzega, że w przypadku wskazania przez Użytkownika w generowanym Wzorze danych nieprawdziwych lub niekompletnych, wygenerowany projekt umowy sprzedaży pojazdu może okazać się błędny lub niekompletny, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe Użytkowników, podane w formularzu Wzoru, https://autoumowa.pl/wzor_au_generator.png przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji Usługi polegającej na wygenerowaniu Wzoru, uzupełnionego o dane osobowe stron umowy. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia.
  3. Podanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku, gdy Użytkownik chce wygenerować Wzór uzupełniony o dane osobowe stron oraz dane pojazdu.
  4. Dane osobowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu mogą być także przetwarzane przez Usługodawcę, w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia w tym zakresie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne.
  5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  6. Dane osobowe podawane w celu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej będą przetwarzane do czasu zrealizowania Usługi albo ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  7. Zgoda, o której w pkt. 4 może zostać cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres obsluga@rankomat.pl
  8. W przypadku zgłoszenia reklamacji podane w niej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
  9. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego).
  10. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
  11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników Serwisu danych osób trzecich.
 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje Użytkownika, dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres Usługodawcy – ul. Wolska 88, 01 – 141 Warszawa lub na adres mailowy obsluga@rankomat.pl
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Wszelkie reklamacje, które nie spełniają wymogów, określonych w ust. 2 powyżej, lub dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu, wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
  4. Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
  5. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub ze względów technicznych, technologicznych.
  3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
  4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
  6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: obsluga@rankomat.pl
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.