Umowa najmu garażu – jak spisać i na co uważać?

umowa najmu garażu miejsca postojowego
opublikowano: 30 października 2021 autor: redakcja

Garaż lub indywidualne miejsce parkingowe to zabezpieczenie dla samochodu i ogromna wygoda dla jego właściciela. Zakup własnego to jednak duży wydatek, a wynajem wymaga odpowiedniej umowy. Sprawdź, jak ją sporządzić, by zaoszczędzić i bezpiecznie wynająć garaż.

Posiadanie własnego garażu lub wydzielonego miejsca parkingowego to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić. Swobodne i – co najważniejsze – bezpieczne parkowanie pojazdu to ogromne ułatwienie i wygoda, zarówno dla tych, którzy każdego dnia muszą korzystać z samochodu, jak i dla tych, którzy używają go jedynie od czasu do czasu. 

Zakup garażu wiąże się jednak z dużym wydatkiem. Dlatego też warto zastanowić się nad wynajmem miejsca, w którym będziemy mogli spokojnie parkować swój samochód. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podpisując umowę najmu miejsca garażowego oraz jak zabezpieczyć samochód na wypadek szkody.

Jak powinna wyglądać umowa najmu miejsca garażowego?

Osoba, które decyduje się wynająć garaż albo miejsce postojowe w świetle prawa nie musi zawierać z najemcą pisemnej umowy regulującej taką transakcję. Podpisanie stosownych ustaleń w ramach umowy jest jednak sporym zabezpieczeniem, dla każdej ze stron umowy. 

Jeśli pomiędzy Wynajmującym i Najemcą dojdzie do jakichkolwiek niezgodności, a nie mają oni podpisanej umowy, mogą pojawić się problemy z regulacją takich kwestii jak choćby termin udostępniania pomieszczenia, wysokość czynszu, czy okres wypowiedzenia. W związku z tym jest wskazane, by zawrzeć umowę w formie pisemnej. To pozwoli w sytuacji konfliktowej uniknąć niepotrzebnych niedomówień cy niejasności.

Umowa najmu miejsca garażowego powinna zawierać w sobie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych zainteresowanych transakcją stron oraz ustaleń w sprawie wynajmu. Umowa wynajmu miejsca garażowego powinna zawierać w sobie:

 • Dane osobowe strony zawierających umowę
 • Dane dotyczące przedmiotu umowy
 • Ustalenie dotyczące opłat za przedmiot najmu
 • Termin obowiązywania danej umowy
 • Podpisy Wynajmującego i Najemcy

Umowa najmu garażu a jego podnajem

Choć najczęściej garaż wynajmujemy z myślą o trzymaniu w nim własnego samochodu, zdarza się, że chcemy decydujemy się na taką transakcję, by podnająć go osobom trzecim. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Najrozsądniejsze wyjście to ustalenie zasad użytkowania miejsca garażowego oraz zawarcie tych ustaleń w umowie. Jeśli najemca planuje wynajmowanie garażu innym osobom, niezależnie od wynajmującego, w umowie powinna zostać zawarta specjalna klauzula, jak na przykład:

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatnie udostępniać osobom trzecim.

Taki zapis zabezpiecza jednak również drugą stronę. Najemca bowiem również może zawrzeć w umowie ustalenie, zgodnie z którym:

Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Wzór umowy najmu miejsca garażowego

Podczas spisywania jakiejkolwiek umowy zawsze warto skorzystać z gotowego wzoru. Wtedy masz pewność, że wszystkie rybryki są na miejscu i wpiszesz potrzebne dane. Wzór załączamy poniżej:

Umowa najmu miejsca garażowego – wzór.pdf

Jakie informacje powinna zawierać umowa najmu miejsca garażowego? Podobnie jak większość rzetelnych umów, także ta dotycząca najmu garażu musi zawierać w sobie kilka podstawowych informacji. Najważniejsze z nich to:

 • Data i miejsce sporządzenia dokumentu
 • Tytuł umowy
 • Dane osobowe osoby wynajmującego oraz najemcy:
 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL
 • Seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość (np. dowód lub paszport)
 • Adres zamieszkania

A co w przypadku firmy? Jeżeli najemcą jest przedsiębiorca, a nie osoba prywatna, konieczne będzie także podanie adresu firmy, jej numeru NIP oraz REGON.

Co więcej, podczas sporządzania umowy konieczne jest określenie przedmiotu najmu. W większości przypadków będzie nim miejsce garażowe lub garaż. 

Dodatkowo podać należy dokładną lokalizację garażu, czyli ulice przy której się znajduje, miasto i numer nieruchomości. Można to zrobić na przykład w ten sposób:

Wynajmujący oświadcza

 1. Że jest właścicielem miejsca garażowego położonego w ………. przy ulicy ……….oznaczonego numerem ….. przeznaczonego do parkowania samochodu osobowego.
 2. Przedstawia akt własności ww. nieruchomości do wglądu Najemcy.
 3. Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Ważne jest również określenie dokładnego okresu obowiązywania umowy. Wskazany musi zostać nie tylko czas wynajęcia, ale i jego termin końcowy. Oto przykładowy wzór tej części umowy:

 1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w używanie najemcy z dniem ………. miejsce parkingowe nr ….. znajdującej się ……….
 2. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani w bezpłatne użytkowanie osobom trzecim. (…)

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony/nieokreślony, z terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia zaczyna się od dnia ….. do dnia, w którym je złożono, jeśli nastąpiło do ….. do dnia tego miesiąca lub od ….. dnia następnego miesiąca, jeśli złożono je po ….. dniu miesiąca.

Niezwykle istotnym momentem jest także ustalenie wysokości czynszu za miejsce oraz określenie metody opłaty. W przypadku płatności elektronicznych, trzeba w tym miejscu wskazać nr konta bankowego odbiorcy oraz ewentualne dane do faktury. Oto przykład:

 1. Strony niniejszej umowy ustalają miesięczny czynsz najmu w kwocie brutto ……….
 2. Strony ustalają, że czynsz miesięczny płatny będzie za miesiąc z góry najpóźniej do dnia ………. do rąk własnych/na konto bankowe nr ……….

Niezależnie od rodzaju i przedmiotu umowy, trzeba pamiętać, by została ona sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla osoby wynajmującej i najemcy. Jakie dodatkowe punkty powinny mieścić się w każdej dobrej umowie?

 1. Zabezpieczenie dla wynajmującego stanowi zapis, zgodnie z którym nie ponosi on odpowiedzialności prawnej ani finansowej, jeśli na wynajmowanym przez niego miejscu pojazd wynajmującego ucierpi, na przykład w wyniku pożaru, włamania, czy zalania.
 2. Ważne jest także zapisanie punktu, który mówi, że wszelkie sprawy nie zapisane w umowie w umowie będą rozwiązywana zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Warto również zaznaczyć, że zmiany i ewentualne aneksy do niniejszej umowy są ważne jedynie wtedy, gdy przedstawione zostaną w formie pisemnej.

Jeżeli w wynajmowanym miejscu pozostają jakiekolwiek wartościowe przedmioty Wynajmującego, taki spis również powinien zostać uwzględniony w umowie. Dokładna lista pojazdów, maszyn, urządzeń czy innych cennych przedmiotów pozostających w garażu musi zostać załączony do umowy.

Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie miejsca garażowego?

Ubezpieczenie – jeśli nie uregulowano tego w inny sposób prawnie – jest obowiązkiem Wynajmującego. To osoba, która udostępnia garaż musi zadbać o jego właściwą ochronę na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia czy szkody. Pożar, powódź, a może włamanie? Szkody powstałe z tego tytułu leżą po stronie osoby wynajmującej.

Niemniej jednak, Wynajmujący może zawrzeć w umowie najmu paragrafy, które zdejmą z niego odpowiedzialność za szkody powstałe we wskazanych okolicznościach. Zapis taki powinien wyglądać następująco:

Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź…

Jak ubezpieczyć garaż i miejsce garażowe?

Choć nie każdy o tym wie, garaż lub miejsce garażowe może zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Większość towarzystw ubezpieczeniowych za garaż uważa budynek, który nie nadaje się do celów mieszkalnych, służący do parkowania pojazdów. Jakie jeszcze kryteria musi spełniać pomieszczenie, aby ubezpieczyciel mógł uznać go za miejsce garażowe i objąć odpowiednią polisą?

 • Musi posiadać ściany, czyli tak zwane wydzielone przegrody budowlane
 • Jego przeznaczeniem musi być przechowywanie różnego rodzaju pojazdów mechanicznych
 • Wszelkie jego otwory, takie jak okna, drzwi, czy brama wjazdowa muszą być zamykane.

Decydując się na ubezpieczenie garażu, trzeba jednak pamiętać, że jego ochrona nie obejmuje zaparkowanego z nim pojazdu. Aby samochód stojący w garażu był odpowiednio zabezpieczony, trzeba wykupić odpowiednie ubezpieczenie, w tym przypadku OC i AC dla kierowcy.

Warto mieć na uwadze także to, że to jeśli miejsce garażowe stanowi bezpośrednią część budynku mieszkalnego objętego polisą, podlega ono pod to właśnie ubezpieczenie. W takiej sytuacji garaż można dodatkowo zabezpieczyć wybierając dodatkowe opcje do głównej polisy.

Garaże wolnostojące wymagają dodatkowej ochrony, którą zapewni osobna polisa. Ubezpieczenie domu i garażu w jednym, chroni bowiem ten ostatni jedynie w najszerszym znaczeniu, tj. jego mury i elementy stałe, jak na przykład instalacje, armaturę sanitarną, czy urządzenia techniczne. Nie są nim natomiast objęte pozostające w pomieszczeniu rzeczy, takie jak samochód czy narzędzia.

Garaż można jednak dodatkowo ubezpieczyć od włamania i kradzieży, przepięcia, aktów wandalizmu, czy stłuczenia szyb. Dodatkowo trzeba będzie także zapłacić za ochronę drzwi garażowych i napędu bramy.

Podsumowanie:

 • Umowa najmu garażu nie musi, ale powinna zostać spisana w formie papierowej. Jest to zabezpieczenie dla każdej ze stron na wypadek ewentualnych, przyszłych niezgodności.
 • Podnajem wynajmowanego miejsca garażowego jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego w Wynajmującym oraz zawarciu w umowie specjalnej klauzuli, która takie postanowienie reguluje.
 • Umowa powinna zawierać w sobie podstawowe dane Najemcy i Wynajmującego, dane wynajmowanego pomieszczenia oraz pozostałe ustalenia regulujące zakres umowy.
 • Za ubezpieczenie garażu odpowiedzialna jest osoba wynajmująca. Dotyczy to jednak tylko garażu jako budynku.
 • Aby auto pozostawione w garażu było zabezpieczone, trzeba wykupić dodatkową polisę OC i AC.
 • Garaż przylegający do budynku mieszkalnego jest objęty ochroną z tytułu jego polisy.
 • Ubezpieczenie miejsca garażowego można dodatkowo rozszerzyć o elementy chroniące znajdujące się w nim rzeczy.

FAQ

 1. Czy każdy garaż można ubezpieczyć?

  Jeśli chodzi o ubezpieczenie z tytułu polisy mieszkaniowej, nie obejmuje ono garaży blaszanych. Ochrona nie dotyczy także garażu znajdującego się w budowie, w tym nie ma dachu, okien, czy bramy wjazdowej.

 2. Czy garaż musi posiadać zabezpieczenia, aby mógł zostać ubezpieczony?

  Tak. Jeśli chcemy wykupić ubezpieczenie garażu, musimy zadbać o wyposażenie go w odpowiednie zamki, na przykład antywłamaniowe.

 3. Co ubezpieczyciel rozumie przez garaż?

  Za garaż uznaje się: budynek ulokowany w bryle domu, wolnostojącą konstrukcję umiejscowioną na terenie posesji, garaż podziemny lub budynek szeregowy znajdujący się poza posesją. Warto pamiętać, by przed zakupem polisy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) wybranego towarzystwa.

 4. Czym jest garaż w polisie mieszkaniowej?

  Garaż, który może podlegać pod ubezpieczenie mieszkaniowej jest budynkiem niemieszkalnym trwale związany z gruntem, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.