Co należy wiedzieć, kupując samochód (na podstawie UKS.)?

kupno samochodu
opublikowano: 18 października 2013 aktualizacja: 14 lutego 2022 autor: redakcja

Urząd Skarbowy

W ciągu 14 dni od dnia zakupu pojazdu jego nowy właściciel musi zgłosić się do Urzędu Skarbowego w celu opłaceniu podatku od wzbogacenia się, który wynosi 2% wartości samochodu. Udając się do Skarbówki koniecznie weźmy ze sobą umowę kupna – sprzedaży pojazdu oraz odpowiedni formularz PCC3 ( i ewentualnie PCC3-A). Jeśli nie mamy możliwości wydrukowania formularza – otrzymamy go w Urzędzie.

Jeżeli dokumentem przenoszącym własność samochodu była faktura, nie ma konieczności opłacania w/w podatku.

Wydział Komunikacji

W ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu nowy właściciel jest zobowiązany do przerejestrowania pojazdu. W tym celu należy zgłosić się do wydziału komunikacji z odpowiednimi dokumentami: dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu (jeśli była wydana), dokumentem potwierdzającym przeniesienie własności, dokumentem tożsamości.

Nieprzerejestrowanie auta w ciągu 30 dni może skutkować nałożeniem kary pieniężnej lub nagany. Stanowi o tym art. 97 Kodeksu wykroczeń: Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Firma ubezpieczeniowa

Zbywca pojazdu jest zobowiązany do przekazania nowemu właścicielowi polisy OC. To nabywca podejmuje decyzję o jej dalszym losie. Do wyboru są dwie drogi: kontynuacja polisy, która wiążę się w większości z rekalkulacją składki OC lub wypowiedzenie umowy OC. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z polisy, wygasa ona z dniem złożenia pisma. Jeśli zatem wypowiedzenie zostało złożone 28.10, dzień ten jest ostatnim ochrony ubezpieczeniowej.

5/5