Przekroczenie dozwolonej prędkości a wysokość odszkodowania

Przekroczenie dozwolonej prędkości odszkodowanie z OC
opublikowano: 28 czerwca 2018 aktualizacja: 17 czerwca 2020 autor: redakcja

Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Tymczasem przekroczenie dozwolonej prędkości może nie tylko spowodować wiele problemów, ale też niekorzystnie wpłynąć na wysokość przyznanego odszkodowania.

Zdarza Ci się, że spiesząc się do pracy lub na spotkanie ze znajomymi, mocniej wciskasz pedał gazu? Takie zachowanie może okazać się dla Ciebie bardzo kosztowne. Towarzystwa ubezpieczeniowe doskonale zdają sobie sprawę z praktyk kierowców i ograniczają swoją odpowiedzialność.

Wypadki na polskich drogach – statystyki

Z informacji zaprezentowanych na stronie internetowej Policji wynika, że w 2017 r. odnotowano 32 760 wypadków, z czego 28 359 miało miejsce z winy kierujących. Za przyczyny tych zdarzeń drogowych uznano:

  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7 416 wypadków,
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 837 wypadków,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 3 408 wypadków.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest zatem jedną z głównych przyczyn wypadków, do których dochodzi na polskich drogach. Właściciel pojazdu, który w wyniku wypadku odniósł obrażenia lub którego mienie uległo uszkodzeniu, ma prawo żądać wypłaty odszkodowania. Jeżeli jednak w momencie wypadku przekroczył zalecaną prędkość, musi liczyć się z tym, że wysokość odszkodowania zostanie zaniżona.

Przekroczyłem prędkość, spowodowałem wypadek – co dalej?

Zakup ubezpieczenia OC jest obowiązkowy dla każdego właściciela pojazdu i chroni kierowcę przed odpowiedzialnością za wyrządzone szkody. Możesz mieć zatem pewność, że właściciel, któremu uszkodziłeś pojazd lub kierowca, który został ranny w wypadku, otrzyma odszkodowanie od Twojego ubezpieczyciela.

Co w sytuacji, gdy w wypadku również Ty odniosłeś szkodę na mieniu? Jeżeli posiadasz ubezpieczenie OC, pozostaje starać się o odszkodowanie. Należna Ci kwota może jednak zostać pomniejszona za fakt przekroczenia prędkości – wszystko zależy od ubezpieczyciela i treści umowy. Z tego względu przed zakupem polisy warto dokładnie zapoznać się z treścią OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Co z odszkodowaniem, gdy poszkodowany przyczynił się do wypadku?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą obniżyć wysokość odszkodowania również wówczas, gdy to poszkodowany jechał z nadmierną prędkością i w ten sposób przyczynił się do powstania szkody. Taka praktyka wynika zarówno z art. 362 kodeksu cywilnego („Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”), jak i orzecznictwa sądu.

Wśród wyroków Sądu Najwyższego można znaleźć takie, według których przekroczenie prędkości może zostać uznane za przyczynienie się do powstania szkody (np. wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt I C 50/07).

Jeżeli okaże się, że poszkodowany przyczynił się do wypadku, wysokość odszkodowania zostanie obniżona stosownie do stopnia przyczynienia się do powstania szkody.

Wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

W OWU towarzystwa ubezpieczeniowe wymieniają sytuacje, w których nie będą zobowiązane do wypłaty odszkodowań. Przykładowo towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz podaje w OWU ubezpieczenia AC, że jego odpowiedzialność nie obejmuje szkód:

  • spowodowanych przez ubezpieczonego, który prowadził pojazd po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,
  • powstałych podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał ważnego badania technicznego,
  • powstałych podczas używania pojazdu przez ubezpieczonego jako narzędzia przestępstwa.

W przypadku polisy OC w art. 38 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zostały wypunktowane sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody. Ubezpieczyciel nie musi wypłacić odszkodowania m.in. za szkody: w bagażu, ładunkach oraz przesyłkach, które były przewożone za opłatą, polegające na utracie np. gotówki i biżuterii,polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Choć ubezpieczenia OC są obowiązkowe, a AC często są oferowane właścicielom pojazdów przez towarzystwa ubezpieczeniowe w pakiecie, to jednak niewielu kierowców ma świadomość tego, co otrzymuje w zamian za uregulowanie składki. Tymczasem zapoznanie się z treścią dokumentów jest kluczowe – od polityki prowadzonej przez towarzystwa ubezpieczeniowe może zależeć to, czy odszkodowanie zostanie wypłacone, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie.

5/5