Odszkodowanie z OC sprawcy a zadośćuczynienie

opublikowano: 26 stycznia 2021 aktualizacja: 1 marca 2021 autor: redakcja

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może starać się o odszkodowanie z OC sprawcy, ale też zadośćuczynienie. Czym różnią się te dwa pojęcia i co zrobić, aby je uzyskać?

Po wypadku komunikacyjnym należy zgłosić zdarzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Dzięki temu poszkodowany otrzyma środki na naprawę samochodu lub innych przedmiotów majątkowych oraz środki, które zrekompensują mu cierpienia zdrowotne, psychiczne.

Jakie są różnice między odszkodowaniem z OC sprawcy a zadośćuczynieniem?

Te dwa pojęcia często są traktowane zamiennie, a znaczą coś zupełnie innego. Odszkodowanie ma pokryć straty majątkowe, np. naprawa samochodu lub pieniądze na zakup nowego samochodu w przypadku szkody całkowitej, natomiast zadośćuczynienie to kompensata pieniężna za doznane krzywdy natury psychicznej, fizycznej. Jeżeli więc uczestniczyłeś w wypadku, w którym zostało uszkodzone twoje mienie, musisz zgłosić się do ubezpieczyciela o odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli w wyniku tego wypadku, doznałeś uszkodzenia ciała oraz stresu związanego z samym zdarzeniem i leczeniem, należy ci się zadośćuczynienie od sprawcy.

Od czego zależy wysokość odszkodowania z OC sprawcy kolizji?

Odszkodowanie ma na celu pokrycie szkody materialnej. Wysokość wypłaty można oszacować, ponieważ są odpowiednie narzędzia do określenia, ile będzie kosztowała naprawa samochodu lub zakup nowego pojazdu. Aby wycenić szkodę, towarzystwa ubezpieczeniowe mają rzeczoznawców, którzy za pomocą swoich systemów mogą określić kwotę, jaką trzeba przeznaczyć na przywrócenie przedmiotu do stanu sprzed szkody. Ponadto możesz zawnioskować o udostępnienie samochodu zastępczego, aby zminimalizować skutki wypadku w twoim życiu. Odszkodowanie należy się także w przypadku utraty zarobku. Jeżeli w wyniku wypadku, przestałeś zarabiać, możesz wnioskować także o wypłatę tej sumy. Musisz tylko udokumentować utratę dochodu.

Co zrobić w przypadku wypłaty zbyt niskiego odszkodowania?

Jeżeli ubezpieczyciel podjął decyzję o wypłacie kwoty odszkodowania, która nie starczy na naprawę mienia, można ubiegać się o ponowną wycenę. Warto przedstawić rachunki oraz faktury za naprawę. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno to uwzględnić. Jeżeli się to nie stanie, można skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Ostatecznie można wystąpić na drogę sądową.

W jakich sytuacjach należy się zadośćuczynienie?

Możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie jest uregulowana kodeksem cywilnym (art. 444 i 448). W związku z zaistnieniem krzywdy powodującej uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, sprawca powinien pokryć związane z tym wszelkie koszty. Są to zarówno koszty leczenia, jak i np. koszty przygotowania do innego zawodu, gdy poszkodowany nie może już wykonywać swojego. Można ubiegać się także o rentę, jeżeli stan zdrowia nie pozwoli poszkodowanemu na podjęcie pracy. O zadośćuczynienie można wnioskować także po śmierci osoby bliskiej z winy sprawcy. Sprawca jest zobowiązany wypłacić zadośćuczynienie za doznane cierpienia psychiczne, ale także pokryć obowiązek alimentacyjny zmarłego poszkodowanego. W przypadku znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej rodziny zmarłego po jego śmierci także należy się zadośćuczynienie.

Jak starać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy?

O zadośćuczynienie możesz starać się w wyniku poniesionych strat na zdrowiu fizycznym i psychicznym. We wniosku należy dokładnie opisać, jaki wpływ na życie miał wypadek. Ważne jest także zebranie całej dokumentacji medycznej. Najlepiej złożyć taki wniosek w formie pisemnej, dodając kopie niezbędnych dokumentów.

Jak wycenić szkodę osobową w przypadku zadośćuczynienia?

Na wysokość kwoty zadośćuczynienia ma wpływ charakter i długość występowania problemów zdrowotnych. Na sumę składają się takie czynniki:

  • uszczerbek trwały lub czasowy,
  • stopień uszczerbku na zdrowiu,
  • oszpecenie,
  • inwalidztwo i jego stopień,
  • bezradność życiowa,
  • konieczna pomoc osób bliskich,
  • uczucie nieprzydatności społecznej.

Kodeks cywilny nie przewiduje określonych kwot zadośćuczynienia. Każdy przypadek jest indywidualny. Jednak największe znaczenie przy wyliczaniu zadośćuczynienia ma: wiek i płeć osoby poszkodowanej, czas trwania leczenia, bolesność, uciążliwość wykonywanych zabiegów, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz uczucie bezradności życiowej.

Kwota zadośćuczynienia nie powinna spowodować bezpodstawnego wzbogacenia się, ale nie może być też zależna od stopy życiowej poszkodowanego.

Trzeba także pamiętać, aby wnioskowana kwota zadośćuczynienia zawarła także finansowe skutki wypadku, które jeszcze nie nastąpiły, a które mogą pojawić się w przyszłości.

Co zrobić w przypadku wypłaty zbyt niskiego zadośćuczynienia?

Po wysłaniu twojego wniosku z uzasadnieniem roszczenia o zadośćuczynienie, ubezpieczyciel powinien zaproponować kwotę. Jeżeli uważasz, że jest ona za niska, możesz odwołać się do towarzystwa ubezpieczeniowego, zasadnie to argumentując. Warto dostarczyć także opinie lekarza o swoim stanie zdrowia, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Można także powołać się na orzecznictwo Sądu Najwyższego w podobnych sytuacjach, jak twoja. Jeżeli ubezpieczyciel tego nie uwzględni, tak, jak w przypadku wypłaty zbyt niskiego odszkodowania z OC, możesz zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego, a ostatecznie wystąpić na drogę sądową.

Jaki jest czas na ubieganie się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Zarówno w przypadku odszkodowania z OC sprawcy, jak i zadośćuczynienia masz 3 lata na zgłoszenie szkody od momentu wydarzenia oraz otrzymania informacji o podmiocie zobowiązanym do zlikwidowania szkody. W przypadku szkody wynikającej z popełnienia przestępstwa, czas na zgłoszenie roszczenia to 20 lat. Najbardziej praktyczne jest jednak bezzwłoczne zgłoszenie szkody. W przypadku późnego zgłoszenia ubezpieczyciel może podważyć roszczenie np. ze względu na zatarcie pamięci o zdarzeniu. Nie opłaca się więc czekać ze zgłoszeniem roszczenia.

Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Zarówno odszkodowanie z OC sprawcy, jak i zadośćuczynienie można zgłosić poprzez formularz online, infolinię lub wysłać dokumenty pocztą tradycyjną. Zdecydowanie szybciej zostaną rozpatrzone zgłoszenia internetowe i telefoniczne, bowiem od razu otrzymasz numer zgłoszenia. W formularzu internetowym jest miejsce na określenie wysokości szkody na mieniu – opisanie uszkodzeń, podanie danych samochodu, tak, aby ubezpieczyciel mógł przeliczyć kwotę niezbędną na naprawę. W przypadku zadośćuczynienia warto zapisać swoje roszczenia pisemnie i przesłać taki dokument wraz z załącznikami. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel może wydłużyć czas rozpatrywania dokumentów, jeżeli ma do tego podstawę.

Podsumowanie

Po wypadku, w którym jesteś osobą poszkodowaną możesz zgłosić się do ubezpieczyciela o odszkodowanie, które ma na celu przywrócić rzeczy materialne do stanu sprzed szkody oraz o zadośćuczynienie, czyli kompensatę cierpień, które poniosłeś po wystąpieniu zdarzenia. Jeżeli decyzje, które otrzymasz nie pokryją twoich strat, możesz wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy.

5/5