Umowa komisowa samochodu – co powinieneś o niej wiedzieć?

umowa komisowa samochodu autoumowa
opublikowano: 15 grudnia 2021 aktualizacja: 21 kwietnia 2022 autor: redakcja

Zarówno sprzedaż jak i kupno używanego auta mogą przysporzyć problemów i zająć sporo czasu. Dlatego czasami warto skorzystać z usług pośrednika, takiego jak komis. Sprawdź, na czym polega umowa komisowa oraz jak zabezpieczyć pojazd, który stanowi jej przedmiot.

Wielu z nas, decydując się na zmianę samochodu, kieruje swoje kroki prosto do komisu. To rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza przy sprzedaży auta. Osoba prowadząca komis może bowiem jako pośrednik znaleźć właściwego kupca przy ograniczeniu naszego wysiłku. W takiej sytuacji konieczne będzie jednak sporządzenie umowy komisowej. Podpowiadamy, czym jest ten dokument, jak powinien wyglądać oraz na co zwrócić uwagę kupując lub oddając pojazd w komis.

Na czym polega umowa komisowa?

Jak czytamy w kodeksie cywilnym:

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja), w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym”.

Art. 765 KC

Jak sama nazwa wskazuje, jednym z bardziej typowych przykładów tego typu umowy jest oddanie pojazdu do komisu samochodowego. W takim przypadku właściciel nie sprzedaje jednak auta, lecz zleca to komisantowi.

Oczywiście, jak w przypadku większości umów, cel obydwu stron podpisujących dokument jest zbieżny. Właściciel auta bowiem chce konkretny pojazd sprzedać, natomiast komis ma mu w tym pomóc. Ten ostatni zobowiązuje się więc działać na rzecz zbycia samochodu, w zamian za odpowiednią prowizję.

Wspomniana umowa może mieć dwie postacie:

 • Komis sprzedaży – gdy właściciel pojazdu zachowuje jego własność aż do momentu, w którym auto zostanie sprzedane osobom trzecim przez komis
 • Komis kupna – jeśli komisant nabywa od sprzedawcy własność auta, by następnie przenieść ją na komitenta.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w takiej sytuacji komis nie kupuje pojazdów od ich właścicieli, a jedynie je przechowuje. Oznacza to, że nawet w momencie przekazania samochodu do komisu, komitent, czyli właśnie właściciel, nadal posiada do niego prawa, podczas gdy osoba prowadząca komis może nim jedynie rozporządzać w celu sprzedaży.

Istotną cechą umowy komisowej jest to, że komitent jest jedynie pośrednim zastępcą, który – zawierając umowę kupna-sprzedaży z osobą trzecią – robi to w swoim imieniu, jednak na rachunek właściciela auta. Co ważne, auto w komis może oddać jedynie osoba, która posiada do niego akt własności.

Jakie elementy powinna zawierać umowa komisu?

Jeszcze przed podpisaniem dokumentu, warto zadbać o to, aby umowa komisowa zawierała najważniejsze informacje, takie jak dane osobowe stron, które ją zawierają. W przypadku komisanta będzie to:

 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • Numer Pesel lub NIP
 • Adres
 • Numer i seria dowodu osobistego

Jeśli chodzi o komisanta, potrzebne będą takie informacje jak:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy, w imieniu której komisant występuje
 • Numer KRS/CEIDG
 • Adres siedziby firmy
 • Numer NIP

W dokumencie muszą znaleźć się również podstawowe dane przedmiotu umowy, czyli w tym przypadku oddawanego w komis auta. Potrzebne będą takie informacje jak choćby nazwa i model pojazdu, jego numer fabryczny, czy cena. W przypadku tej ostatniej, powinna określać minimalną oraz maksymalną wartość, za jaką właściciel zgadza się samochód sprzedać.

Co więcej, umowa powinna posiadać zapis o prawie komisanta do dysponowania przedmiotem sprzedaży oraz oświadczenie komitenta o własności pojazdu. Bardzo ważnym punktem w tego typu dokumencie jest również ustalenie wysokości prowizji od sprzedaży.

Kto zawiera umowę komisową?

Stronami umowy komisowej zawsze są komisant i komitent.

Kim jest komisant?

Komisant to osoba, która prowadzi komis. Jest odpowiedzialna za proces sprzedaży powierzonej mu rzeczy, w tym przypadku pojazdu, w zamian za co otrzymuje stosowne wynagrodzenie, czyli prowizję.

Obowiązkiem komisanta jest działanie zgodne z zawartą umową oraz wydanie komitentowi zapłaty za rzeczy oddane w komis. To ważne szczególnie w sytuacji, gdy komisant uzyska wyższą cenę niż oczekiwana cena maksymalna ustalona w umowie.

Kim jest komitent?

Komitent to druga strona umowy komisowej. Właściciel oddawanej w komis rzeczy, czyli w naszym przypadku auta. Zleca sprzedaż komisantowi, a po sfinalizowaniu transakcji otrzymuje pieniądze.

W przypadku komitenta, głównym jego zobowiązaniem jest wypłata komisantowi należnej prowizji, jeśli dojedzie do sprzedaży rzeczy.

Umowa komisowa – wzór

Zawarto w dniu …………………. roku  w ………………………………. umowę pomiędzy:

 …………………………………………….. (imię i nazwisko/firma)……………………………………………… (Pesel/NIP)

zamieszkałym w ……………………………………………………………….. (miejsce zamieszkania/siedziba)

legitymującym się dowodem osobistym ……………………………… (nr i seria dowodu osobistego)

wydanym przez  ……………………………… (nazwa organu jaki wydał dowód) zwanym w treści umowy Komitentem, a …………………………………………..… (imię i nazwisko)

działającym w imieniu firmy ………………………………………………………….. (firma)

wpisanej do KRS/ CEIDG pod numerem ………………..……………………………..(numer wpisu)

z siedzibą w …………………………………………………………………….. (miejsce zamieszkania/siedziba)

o numerze NIP ……………………………… (NIP) zwanym w treści umowy Komisantem, umowę następującej treści:

§1

1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej rzeczy (fakultatywnie przy każdej z rzeczy można wymagać określenia jej stanu czy adnotacji o usterkach):

Lp.Nazwa/gatunekIlość (szt)Numer fabrycznyCena (PLN)Uwagi
        
        
        
        

które otrzymał od Komitenta.

2. Podane w wykazie rzeczy ceny są cenami minimalnymi, po których rzecz może być sprzedana.

§2

1. Komisant może sprzedawać rzeczy za ceny wyższe niż wskazane w §1 przez Komitenta, co jednak nie może naruszać interesów Komitenta.

(fakultatywnie można wyznaczyć górny limit ceny np. podwyższenie ceny nie może przekroczyć ……..% ceny minimalnej).

2. Jeżeli cena sprzedaży będzie wyższa niż minimalna różnica pomiędzy ceną minimalną, a ceną sprzedaży będzie wypłacona Komitentowi.

§3

Komitent oświadcza, że oddane w komis rzeczy wymienione w §1 stanowią jego pełną własność. 

§4

1. Od chwili przejęcia towarów przez Komisanta to on ponosi ryzyko związane z ich uszkodzeniem czy utratą.

2. Komisant może ubezpieczyć powierzone mu przez Komitenta rzeczy.

§5

1. Komitent zobowiązuje się wypłacić Komisantowi prowizję za dokonaną sprzedaż.

2. Wysokość prowizji wynosi ….% ceny sprzedaży i jest wypłacana w kwocie brutto – zawiera już należny podatek VAT.

3. Prowizja wypłacana jest w gotówce niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży, nie później niż po upływie  …… dni.

4. Dokonanie sprzedaży przez Komisanta będzie potwierdzone fakturą VAT.

§6

1. Komitent ma prawo obniżyć ceny ustalone w §1 o ….%  w przypadku gdy po upływie …. (dni/miesięcy) od przekazania mu rzeczy nie dokona ich sprzedaży.

2. W razie niesprzedania rzeczy w okresie ….. (dni/miesięcy) Komisant może wezwać Komitenta do odbioru towaru w ciągu ….dni.

3. W przypadku gdy po upływie tego terminu określonego w pkt.2 §6 Komitent nie odbierze rzeczy Komisant ma prawo odesłać je na koszt i ryzyko Komisanta.

 §7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny.

§8

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

§9

Wszelkie spory wynikające z niniejsze umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy ……………………..…….. (nazwa sądu).

§10

Umowa została sporządzona w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po …. dla każdej ze stron.

………………………….…………                                                             …………………………………………

        (podpis Komitenta)                                                                                 (podpis Komisanta)

Zakończenie umowy komisowej

Najczęściej za koniec umowy komisowej uznaje się moment, w którym zostanie ona wykonana, czyli na przykład gdy oddany w ręce właściciela komisu pojazdu zostanie sprzedany. Istnieje jednak możliwość, by strony umowy w inny sposób uzgodniły konkretny termin jej wygaśnięcia. Umowa wygasa, gdy właściciel samochodu otrzyma pieniądze z jego sprzedaży, a komisant ustaloną wcześniej prowizję.

Komitent może jednak wypowiedzieć wspomnianą umowę komisową w dowolnym momencie. W takim przypadku musi on jednak rozliczyć się z komisantem, na przykład wypłacając mu należną za czas pracy część wynagrodzenia lub zwracając poniesione do tego momentu koszty. Umowę rozwiązać może także właściciel komisu, jednak jeśli zrobi to bez wyraźnego i istotnego powodu, jego obowiązkiem będzie naprawienie szkody właściciela pojazdu.

Jak ubezpieczyć samochód w komisie?

Temat ubezpieczenia komisowego jest istotny szczególnie w przypadku komisu kupna. W Polsce obowiązek ubezpieczenia pojazdu dotyczy bowiem wszystkich samochodów, które zostały zarejestrowane.

Dlatego też kupując używane auto w komisie, jego właściciel powinien przekazać nowemu właścicielowi aktualną polisę OC. Najczęściej będzie to właśnie ubezpieczenie zwane potocznie OC komisowym. Nazwa może jednak być myląca, ponieważ ten rodzaj ubezpieczenia nie odnosi się wyłącznie do pojazdów z komisu.

Najczęściej w ten sposób określane są po prostu polisy krótkoterminowego OC, którego okres ochrony wynosi nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 12 miesięcy. Zakres polisy jest taki sam jak w przypadku ochrony rocznej.

 • Ubezpieczenie komisowe zgodnie z prawem kupić mogą właściciele pojazdów:
 • zarejestrowanych czasowo
 • zarejestrowanych za granicą
 • wolnobieżnych
 • historycznych
 • przeznaczonych do jazd testowych
 • zarejestrowanych na stałe, ale będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży lub na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych (m.in. komisów).

Jeżeli zaś w momencie wstawienia samochodu w komis prawo do jego własności nie jest przekazywane na właściciela komisu, osobą odpowiedzialną za ubezpieczenie OC takiego pojazdu jest dotychczasowy właściciel.

OC krótkoterminowe a polisa roczna

Polisa krótkoterminowa dotyczy najczęściej samochodów sprowadzonych z zagranicy. Jeśli auto nie przyjeżdża do Polski na lawecie, ubezpieczenie OC jest bowiem konieczne i często zostaje zakupione właśnie na krótki termin. W takim przypadku trzeba jednak uważnie pilnować końca umowy ubezpieczeniowej, ponieważ po upływie ustalonego w niej terminu OC automatycznie wygasa.

Auto z polisą długoterminową kupić można zazwyczaj w przypadku, gdy samochód, który trafia do komisu jest zarejestrowany i ubezpieczony w Polsce. Wtedy komisant korzysta przeważnie z polisy OC z przekazanej przez poprzedniego właściciela pojazdu. Zdarza się jednak, że komis sam kupuje ubezpieczenie całoroczne dla sprzedawanych aut. Trzeba jednak pamiętać, że odziedziczone OC nie przedłuża się automatycznie, a obowiązek ponownego ubezpieczenia przechodzi na nabywcę. Po zakupie, wysokość składki za OC może również zostać przeliczona na podstawie danych nowego właściciela.

Niezależnie od tego, jaką ochronę ubezpieczeniową kupionego w komisie auta deklaruje jego sprzedawca, warto samodzielnie sprawdzić tego typu dane w ogólnodostępnym systemie. Trzeba bowiem pamiętać, że brak ciągłości polisy OC wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

Podsumowanie:

 • Umowa komisowa to umowa zawierana pomiędzy komisantem a komitentem, na mocy której ten pierwszy zobowiązują się sprzedać należącą do drugiego rzecz, w zamian za co otrzymuje prowizję.
 • Do zawarcia umowy komisu potrzebne są między innymi dane osobowe obydwu stron oraz informacje dotyczące oddawanego w komis przedmiotu
 • Komisant to odpowiedzialna za sprzedaż osoba, która prowadzi komis. Komitentem natomiast nazywamy właściciela rzeczy, który taką sprzedaż zleca.
 • Koniec umowy komisowej to najczęściej moment, w którym rzecz zostanie sprzedana, chyba że w umowie strony ustalą inny termin.
 • Samochody zakupione w komisie powinny posiadać ważne ubezpieczenie OC. Jest ono obowiązkowe i każdy zarejestrowany w Polsce pojazd musi mieć taką polisę.
 • OC komisowe to tak naprawdę krótkoterminowa polisa, która chroni pojazd przez nie mniej niż 30 dni, ale krócej niż rok.
 • Ubezpieczenie OC, którym jest objęte kupione w komisie auto, nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Nabywca samochodu musi zatroszczyć się o taką ochronę we własnym zakresie wraz z końcem dotychczasowej polisy.
5/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o umowę komisową

 1. Czy nowy właściciel pojazdu musi wypowiedzieć OC komisowe?

  Nie, ponieważ każda polisa przekazana przez poprzedniego właściciela samochodu obowiązuje jedynie do ostatniego dnia umowy.

 2. Czy każde auto z komusi jest ubezpieczone?

  Teoretycznie każde powinno być objęte polisą, ponieważ jest ona obowiązkowa w przypadku zarejestrowanych w Polsce pojazdów. Obowiązek rejestracji dotyczy natomiast wszystkich pojazdów sprowadzonych do kraju najpóźniej w ciągu 30 dni.

 3. Gdzie sprawdzić ważność polisy OC dla wybranego pojazdu?

  Ważność ubezpieczenia można bezpłatnie sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), w CEPiK, a także w aplikacji mobilnej lub bezpośrednio u ubezpieczyciela.