Umowa kupna sprzedaży quada – wzór PDF

umowa kupna-sprzedazy quada
opublikowano: 30 lipca 2023 autor: redakcja

Quad to pojazd czterokołowy, który według prawa podlega rejestracji. W związku z tym jeśli chcesz kupić quada musisz sporządzić odpowiednią umowę kupna sprzedaży.

Umowa kupna sprzedaży quada jest formalnym dokumentem, który reguluje zasady zakupu i sprzedaży tego pojazdu. Konstrukcja umowy jest bardzo podobna do tej sporządzanej przy sprzedaży samochodu, jednak z niewielkimi różnicami. Umowa kupna quada jest ważnym dokumentem prawnym, który chroni interesy obu stron transakcji i zapewnia pewność prawną w przypadku ewentualnych sporów czy problemów związanych z pojazdem. 

Z tego artykułu dowiesz się, do czego potrzebna jest umowa kupna sprzedaży quada, co powinna zawierać oraz jak bezpiecznie przeprowadzić transakcje kupna-sprzedaży quada.

Do czego potrzebna jest umowa kupna-sprzedaży quada?

Umowa kupna-sprzedaży quada jest niezbędna w celu uregulowania wszelkich formalności związanych z zakupem i sprzedażą tego pojazdu. Przede wszystkim umowa ta stanowi dokument potwierdzający transakcję między sprzedawcą a kupującym. Umowa kupna-sprzedaży quada chroni prawa obu stron.

Określa warunki i zasady sprzedaży, takie jak:

 • cena,
 • forma płatności,
 • termin przekazania quada,
 • ewentualne gwarancje.

Ponadto umowa zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące pojazdu, np.:

Dzięki umowie kupna-sprzedaży obie strony są zabezpieczone prawnie, co sprawia, że każdy z nich może dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia umowy przez drugą stronę. Ponadto posiadanie umowy jest niezbędne do dokonania wszelkich formalności związanych z rejestracją quada w wydziale komunikacji. Warto pamiętać, że umowa kupna-sprzedaży powinna być podpisana przez obie strony i dobrze sprecyzowana, aby uniknąć późniejszych nieporozumień i konfliktów. 

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu a prawo

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu jest kluczowym dokumentem prawno-cywilnym precyzującym proces sprzedaży pojazdu, który reguluje prawa i obowiązki osób biorących udział w transakcji. Zawarcie takiej umowy jest obowiązkowe, aby transakcja była legalna i wiążąca dla obu stron. Zgodnie z polskim prawem, umowa kupna-sprzedaży pojazdu powinna zawierać określone elementy, takie jak:

 • dane identyfikacyjne obu stron,
 • opis sprzedawanego pojazdu,
 • cenę transakcji,
 • warunki sprzedaży.

Umowa powinna być sporządzana na piśmie i podpisana przez obie strony. Po zawarciu umowy należy ją zgłosić do odpowiedniego organu administracji, czyli Wydziału Komunikacji. Przy zakupie pojazdu używanego umowa powinna uwzględniać również stan techniczny pojazdu oraz jego ewentualne wady.

Dokument stanowi podstawę do przeniesienia własności pojazdu na nowego właściciela. W przypadku naruszenia umowy poszkodowany ma prawo dochodzić swoich roszczeń w sądzie. W Polsce umowa kupna-sprzedaży pojazdu jest regulowana przez Kodeks Cywilny – art. 535:

§ 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Przy podpisywaniu umowy pamiętaj też, aby sprzedający udostępnił Ci odpowiednie dokumenty, takie jak:

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu ma ogromne znaczenie dla prawnych aspektów transakcji obu stron.

Umowa kupna-sprzedaży quada – co powinna zawierać?

Umowa kupna-sprzedaży quada to dokument, który pomaga uregulować wszelkie kwestie związane z transakcją, a także chroni interesy obu stron. W związku z tym musi zawierać następujące niezbędne i kluczowe informacje oraz dane:

 • Datę oraz miejsce sporządzenia umowy. W celu większej precyzji i uniknięcia nieporozumień warto na umowie zapisać również godzinę sprzedaży. Wpisanie tej informacji może być bardzo istotne zwłaszcza w przypadku, gdyby kupujący tego samego dnia spowodował quadem szkodę. Wówczas określenie dokładnej godziny umożliwia sprzedającemu uniknięcia odpowiedzialności za spowodowaną kolizję.
 • Dane obu stron, czyli sprzedającego i kupującego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL lub nazwę firmy, adres siedziby i NIP.
 • Dane quada – marka, model, rok produkcji, numer identyfikacyjny VIN oraz aktualny przebieg.
 • Cena – powinna być zapisana w formie cyfr oraz słownie z określeniem waluty w jakiej quad został sprzedany.
 • Stan techniczny – precyzyjne opisy istniejących uszkodzeń i wad. Od tego zapisu uzależniona będzie wartość quada oraz ewentualne spory co do faktycznego stanu technicznego.
 • Podpisy kupującego i sprzedającego.

Dzięki tym zapisom i podpisom kupujący i sprzedający potwierdzają swoje zobowiązania w ramach niniejszej umowy.

Kupujący zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty zgodnie z ustalonymi warunkami płatności. Sprzedający natomiast zobowiązuje się do wydania quada zgodnego z przedstawionymi specyfikacjami.

Zawarte w umowie postanowienia są dla obu stron wiążące i obowiązujące. Niniejsza umowa wiąże strony od chwili jej podpisania. 

Umowa sprzedaży quada – wzór PDF

Umowa sprzedaży quada, to formalny dokument zawierający warunki i zasady sprzedaży czterokołowca. Jest bardzo pomocna szczególnie dla osób niezaznajomionych z procesem tworzenia dokumentów prawnych, które planują zakup tego rodzaju pojazdu. Taki wzór to swego rodzaju szablon, który zawiera wszystkie ważne informacje oraz klauzule dotyczące sprzedaży quada. Dzięki temu, jeśli chcesz kupić quada, nie musisz samodzielnie tworzyć takiej umowy, ale możesz skorzystać z gotowego wzoru.

W ten sposób unikniesz błędów i zyskasz pewność, że umowa sprzedaży quada będzie kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Najważniejsze zasady przy tworzeniu umowy kupna-sprzedaży quada

Oprócz samej treści w umowie kupna sprzedaży quada, duże znaczenie mają zasady tworzenia takiego dokumentu. Istnieje kilka ważnych zasad, na które warto zwrócić uwagę.

Pierwszą z nich jest forma umowy. Aby umowa była ważna, powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony. Dokument na piśmie stanowi jasny zapis warunków i ustaleń między sprzedającym a kupującym. Jest to istotne, ponieważ w przypadku sporów lub niezgodności, strony mogą odwołać się do zawartych w umowie postanowień.

Ponadto umowa na piśmie dostarcza także dowód na istnienie uzgodnień i warunków między stronami. Umowa sporządzona na piśmie ma większą moc prawną i jest bardziej wiarygodna niż ustne ustalenia.

Kolejną istotną kwestią jest ustalenie liczby egzemplarzy umowy. Taką umowę należy bezwzględnie spisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla sprzedającego, drugi dla kupującego. Oryginał umowy jest dla kupującego, ponieważ to on będzie rejestrował pojazd w urzędzie. Dla sprzedającego wystarczy kopia do wyrejestrowania samochodu.

Kiedy jedna lub obie strony nie mogą osobiście podpisać umowy, możliwe jest ustanowienie pełnomocnika do dokonania tej czynności. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie przez osobę, której reprezentantem jest pełnomocnik. Powinno też zawierać sprecyzowany zakres i cel udzielonej mocy, a także imię i nazwisko pełnomocnika oraz dane osobowe osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Ważne jest również, aby pełnomocnictwo było wystawione na piśmie i posiadało datę oraz podpisy wszystkich stron. Pełnomocnik powinien mieć przy sobie dokumenty potwierdzające jego tożsamość, takie jak np. dowód osobisty. 

Umowa kupna-sprzedaży quada – co jeszcze powinien otrzymać kupujący?

Oczywiście podstawowym dokumentem transakcji kupna sprzedaży jest umowa. Jednak po jej sporządzeniu kupujący powinien otrzymać kilka innych rzeczy. Przede wszystkim chodzi o dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu na swoje nazwisko. Powinien również otrzymać:

 • komplet kluczy,
 • oryginalny dowód rejestracyjny pojazdu,
 • aktualne ubezpieczenie OC,
 • książeczkę serwisową, jeśli była prowadzona.

Jak bezpiecznie przeprowadzić transakcje kupna-sprzedaży quada?

Przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży przeprowadź dokładną ocenę quada. Upewnij się, że wszystkie części są w dobrym stanie i że pojazd nie miał żadnych poważnych uszkodzeń. Sprawdź też, czy quad posiada ważne ubezpieczenie i przegląd techniczny.

Przed finalizacją transakcji zakupu quada istotne jest dokładne sprawdzenie umowy kupna-sprzedaży, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Jeśli zawarte w niej informacje okażą się niezgodne z prawdą, transakcja zostanie uznana za nieważną. Wszystkie wymienione dane, które powinny znaleźć się w umowie warto zweryfikować kilka razy.

Warto również zwrócić uwagę na ewentualne zapisy dotyczące gwarancji, reklamacji oraz odpowiedzialności za ukryte wady, które mogły zostać zatajone przez sprzedającego.

Rejestracja quada po zakupie krok po kroku

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy pojazd mechaniczny musi być zarejestrowany, w tym także quad. Rejestracja polega na wpisaniu pojazdu do ewidencji i wydaniu mu tablic rejestracyjnych. Do rejestracji quada będziesz musiał skompletować następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację,
 • umowa kupna-sprzedaży quada,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny wraz z tablicami,
 • badanie techniczne quada,
 • kartę pojazdu ( jeśli została wydana),
 • aktualną polisę OC,
 • świadectwo homologacji,
 • potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat ( za tablice jeśli są wymieniane, dowód tymczasowy i stały itp.),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • w przypadku, gdy rejestracji dokonywać będzie pełnomocnik, potrzebne będzie pełnomocnictwo (wymagana jest wtedy opłata skarbowa).

Kroki, które trzeba wykonać aby zarejestrować quada:

 1. Wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu oraz zgromadzenie wszystkich potrzebnych wyżej wymienionych dokumentów.
 2. Wizyta w wydziale komunikacji w swoim miejscu zamieszkania i złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, który można pobrać ze strony internetowej urzędu lub ze strony www.gov.pl.
 3. Wniesienie opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego tymczasowego, stałego, tablic jeśli są do wymiany – można to zrobić bezpośrednio w kasie urzędu lub za pomocą przelewu na konto wskazane przez urząd.
 4. W przeciągu 30 dni zostanie wydany stały dowód, który trzeba odebrać z wydziału komunikacji.

Gdzie szukać ubezpieczenia OC dla quada?

Quad zaliczany jest do pojazdów mechanicznych, które podlegają ubezpieczeniu. Gdzie znaleźć ubezpieczenie na ten rodzaj pojazdu?

Jeśli szukasz ubezpieczenia OC dla swojego quada, istnieje kilka miejsc, w których możesz to zrobić. Na początku najlepiej odwiedzić strony internetowe różnych firm ubezpieczeniowych. Na ich stronach znajdziesz informacje na temat oferowanych polis. Ponadto w sieci dostępne są kalkulatory ubezpieczeń, które w krótką chwilę obliczą Ci składkę i pokażą optymalną propozycję.

Możesz także skonsultować się z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże Ci znaleźć najlepszą opcję dla Ciebie i odpowie na wszystkie twoje pytania. 

W poszukiwaniu ubezpieczenia na quada pomocne będą również porównywarki internetowe, gdzie w szybki i łatwy sposób możesz znaleźć ubezpieczenie na swojego czterokołowca. Porównywarka OC to narzędzie, które umożliwia porównanie ofert różnych ubezpieczycieli na rynku. Dzięki porównywarce można szybko i łatwo sprawdzić ceny, zakresy ochrony oraz dodatkowe warunki oferowane przez firmy ubezpieczeniowe.

Wystarczy, że wprowadzisz określone dane dotyczące swojego samochodu i historii kierowcy, a porównywarka błyskawicznie przeliczy oferty i zaprezentuje rezultaty. Zaletą korzystania z kalkulatora OC jest oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ nie trzeba samodzielnie zbierać informacji na temat ofert od różnych ubezpieczycieli. 

Pamiętaj! Żadna firma ubezpieczeniowa działająca na polskim rynku, nie może odmówić Ci ubezpieczenia quada.

Czy ubezpieczenie quada jest obowiązkowe?

Od 2013 roku zgodnie z nowelizacją Ustawy o ruchu drogowym, quad zaliczany jest do czterokołowców, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Od tego czasu każdy, kto chce legalnie poruszać się quadem po drogach, musi go zarejestrować i ubezpieczyć. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę finansową w przypadku wyrządzenia szkody wobec osób trzecich, zarówno ich osobom, jak i mieniu.

Pamiętaj, że brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC, również w przypadku quada, grozi wysokimi karami nakładanymi przez UFG. Dlatego ważne jest, aby zadbać o ubezpieczenie każdego pojazdu, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

Wysokość składki ubezpieczeniowej quada zależy od wielu czynników. Po pierwsze istotną rolę odgrywa wiek kierowcy. Młodsze osoby często otrzymują wyższe składki, ponieważ mają mniej doświadczenia w prowadzeniu pojazdów.

Ponadto kluczowym czynnikiem jest także historia ubezpieczeniowa kierowcy. Osoby, które wcześniej zgłaszały szkody lub miały problemy z płaceniem składek, mogą być obciążone wyższymi opłatami. Znaczenie ma również miejsce zamieszkania i użytkowania pojazdu. Jeśli kierowca mieszka w terenie wiejskim, gdzie ryzyko kradzieży lub uszkodzenia pojazdu jest mniejsze, to ubezpieczenie może być niższe. Dlatego warto porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych, aby znaleźć najlepszą opcję, uwzględniając wszystkie powyższe czynniki. 

Pamiętaj, że ubezpieczenie zależy także od wybranego przez Ciebie pojazdu. Ważnym aspektem jest marka i model quada. Droższe, bardziej ekskluzywne modele mogą generować wyższe koszty napraw i dlatego wiążą się z wyższymi składkami.

4.1/5

FAQ - najczęściej zadawane pytania o umowę kupna-sprzedaży quada

 1. Czy muszę kupować ubezpieczenie OC, jeśli nie poruszam się quadem po drogach publicznych?

  Tak. Quad według przepisów o ruchu drogowym zaliczany jest do czterokołowca, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Wynika z tego, że jeśli chcesz legalnie poruszać się quadem nie tylko po drogach publicznych, ale wszędzie, to musisz wykupić dla niego ubezpieczenie OC.

 2. Co mi grozi za prowadzenie quada bez prawa jazdy?

  Prowadzenie quada bez uprawnień może grozić poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z polskim prawem, jazda pojazdem mechanicznym wymaga posiadania odpowiednich uprawnień czyli prawa jazdy. W tym wypadku musisz posiadać co najmniej kategorię AM. Osoba, która kieruje pojazdem w tym wypadku quadem bez uprawnień, popełnia wykroczenie, za które grozi mandat. Konsekwencje takiego czynu mogą również obejmować zatrzymanie i konfiskatę pojazdu przez odpowiednie służby.

 3. Czy opłaca się kupić rozszerzone ubezpieczenie quada?

  Przy podjęciu takiej decyzji przede wszystkim należy wziąć pod uwagę rodzaj użytkowania quada oraz warunki, w jakich będzie on eksploatowany. Jeśli planujesz korzystać z quada głównie w terenie, na trudnych i niebezpiecznych trasach, rozszerzone ubezpieczenie może być dobrym pomysłem. Dodatkowe ubezpieczenie zapewni Ci też ochronę w przypadku uszkodzenia pojazdu, a także pokryje koszty ewentualnych napraw. Ponad to rozszerzone ubezpieczenie, takie jak autocasco zapewni Ci ochronę w przypadku kradzieży lub aktu wandalizmu.

 4. Czy umowa kupna-sprzedaży quada musi zostać sporządzona na piśmie?

  Umowa kupna-sprzedaży auta powinna być zawarta na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Bez umowy na piśmie nie było by możliwe zarejestrowanie quada w wydziale komunikacji. Ponadto umowa zawarta w formie pisemnej, ma większą moc prawną i stanowi silny dowód w przypadku jakichkolwiek sporów.