Umowa cesji wierzytelności – co to jest i jak działa? Wzór

umowa cesji
opublikowano: 06 kwietnia 2023 aktualizacja: 21 kwietnia 2023 autor: redakcja

Czym jest cesja wierzytelności, kogo dotyczy, co zawiera oraz jak wygląda umowa cesji? Wszystkie te informacje znajdziesz w poniższym artykule. Dowiedź się więcej na temat cesji, aby w razie potrzeby dobrze rozegrać sprawę wierzytelności.

Cesja wierzytelności – co to takiego?

Cesja wierzytelności to jedna z form przekazywania praw związanych z długiem, którą definiują zapisy Kodeksu cywilnego z art. 509. Polega na tym, że wierzyciel (cedent) przekazuje swoje prawa do wierzytelności na rzecz innej osoby lub instytucji (cesjonariusz).

Na skutek cesji nowy właściciel wierzytelności staje się uprawniony do egzekwowania długu oraz pobierania z niego należności. Oznacza to, że dłużnik jest zobligowany do spłacenia wierzytelności na rzecz nowego wierzyciela, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

W praktyce umowa cesji wierzytelności wygląda tak, że dotychczasowy wierzyciel przekazuje należność na rzecz nowego właściciela. To znaczy, że zysk z wierzytelności należy się już nowemu wierzycielowi. Dla dłużnika, umowa cesji wierzytelności jest zwykle neutralna – warunki spłaty pozostają takie same, a jedynie wierzyciel ulega zmianie.

Cesja wierzytelności jest szczególnie popularna w przypadku dużych instytucji finansowych, które chcą zmniejszyć ryzyko nieterminowej spłaty kredytów. Przenoszenie wierzytelności stosowane jest również przez firmy windykacyjne, które wykupują należności od dłużników w celu odzyskania środków.

Do czego potrzebna jest umowa cesji wierzytelności?

Umowa cesji wierzytelności jest niezbędna w sytuacji, gdy wierzyciel chce sprzedać swoją wierzytelność innemu podmiotowi.

Wraz z umową cesji wierzytelności przekazywane są wszelkie związane z nią prawa i obowiązki dotychczasowego wierzyciela. Dzięki podpisaniu takiej umowy wierzyciel zyskuje możliwość pozbycia się swoich wierzytelności bez potrzeby dalszej egzekucji i odzyskiwania zaległości od dłużnika.

Ważne! Umowa cesji wierzytelności musi zostać sporządzona w formie pisemnej, a jej treść ma być jasna i precyzyjna. Oba podmioty powinny mieć pełną świadomość swoich praw i obowiązków związanych z umową.

Przedmiotem cesji mogą być wszystkie wierzytelności zgodne z przepisami prawa, także te przedawnione czy zabezpieczone np. zastawem, zastawem rejestrowym czy hipoteką.

Strony cesji, czyli kto występuje w umowie?

Strony cesji to osoby lub podmioty, które występują w umowie dotyczącej przeniesienia praw z jednej strony na drugą. Zazwyczaj w takiej umowie występują dwie strony:

 • przenosząca (cesjonariusz),
 • przekazująca (cedent).

Cesjonariusz to ta osoba fizyczna lub prawna, która nabywa prawa od drugiej strony. Musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, czyli być osobą lub podmiotem zdolnym do podejmowania decyzji i zawierania umów.

Z kolei cedent to osoba, która przekazuje prawa lub zobowiązania swojemu kontrahentowi. Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Strony cesji mogą być również reprezentowane przez pełnomocników, ale wówczas wymagane jest udokumentowanie tego upoważnienia, np. poprzez przedłożenie pełnomocnictwa.

Jak wygląda umowa cesji wierzytelności? Wzór

Umowa cesji wierzytelności jest dokumentem, który określa prawa i obowiązki stron, czyli zbywcy i nabywcy wierzytelności. Warto zawrzeć ją w formie pisemnej na podstawie wzoru, który zawiera następujące elementy:

 • data i miejscowość zawarcia umowy,
 • określenie stron umowy: Cedent i Cesjonariusz,
 • oświadczenie cedenta, że wierzytelność, której dotyczy umowa przysługuje właśnie jemu oraz wskazanie jej tytułu – dowód istnienia wierzytelności,
 • wskazanie momentu przeniesienia wierzytelności,
 • kwota przedmiotu umowy,
 • informacja o dokonaniu przelewu wierzytelności,
 • zapis o obowiązku poinformowania dłużnika na piśmie przez cedenta.

Pobierz wzór umowy wierzytelności cesji (doc)

Pobierz wzór umowy wierzytelności cesji (pdf)

Ile kosztuje umowa przelewu wierzytelności?

To ile kosztuje umowa przelewu wierzytelności, zależy od warunków ustalonych przez strony umowy. Cena takiej umowy jest ustalana indywidualnie. W przypadku skomplikowanych umów lub dużej wartości przenoszonej wierzytelności koszt może być wyższy.

Koszt musi zostać wynegocjowany, a cena zależy od konkretnych warunków umowy. Niektóre firmy specjalizujące się w takiej działalności stosują stałe ceny bądź prowizję od wartości cesji.

Nie należy decydować się na podpisanie umowy bez wcześniejszego zapoznania się z kosztami – dzięki temu można uniknąć przykrych niespodzianek. Jest to umowa cywilnoprawna, więc co do zasady należy od niej zapłacić podatek PCC, którego wysokość to 1% ceny rynkowej przedmiotu cesji – podkreśla Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w autoumowa.pl

Umowa cesji – o czym musisz pamiętać przy jej zawieraniu?

Umowa cesji to przeniesienie wierzytelności z jednej osoby na drugą. Przeniesienie to odbywa się na zasadzie prawa, dlatego wymaga stosownej umowy między stronami. Przed jej zawarciem należy pamiętać o kilku kwestiach.

Czy umowa cesji zawsze musi mieć formę pisemną?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, umowę cesji najlepiej sporządzić w formie pisemnej w celu zabezpieczenia interesów stron. Zachowanie formy pisemnej wynika z faktu, że umowa cesji jest jednym z bardziej złożonych dokumentów i łatwiej jest ją udokumentować na piśmie.

Ustne umowy cesji, pomimo swojej legalności, są jednak bardzo ryzykowne, ponieważ niezwykle trudno jest udowodnić ich wykonanie lub zawarcie w sposób przewidziany przez prawo. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku braku formy pisemnej umowa cesji pomiędzy osobami fizycznymi może być trudna do weryfikacji, zwłaszcza w przypadku konfliktu stron. Dlatego, jeśli chodzi o umowy cesji, zawsze warto stawiać na formę pisemną.

Skuteczność cesji – kiedy nic jej nie zagraża?

Aby cesja była skuteczna, muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim ważne jest spełnienie wymagań formalnych, takich jak forma cesji oraz powiadomienie dłużnika o dokonanym przeniesieniu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której zachodzą wątpliwości co do skuteczności przekazania wierzytelności.

Istotne jest również, aby cesjonariusz miał pełne prawo do objęcia przenoszonej wierzytelności oraz aby ta wierzytelność była efektywna. Bez tych czynników cesja może okazać się nieskuteczna.

Zawiadomienie dłużnika o cesji – czy to obowiązek wierzyciela?

Zawiadomienie dłużnika o cesji to obowiązek wierzyciela, który wynika z przepisu art. 512 Kodeksu cywilnego. Według tego artykułu, dłużnik nie musi zgadzać się na cesję, ale obowiązkowo powinien być poinformowany o przejściu wierzytelności na inny podmiot.

Zawiadomienie dłużnika musi być dokonane w formie pisemnej i w sposób umożliwiający jego odbiór przez dłużnika. Ponadto, zawiadomienie musi zawierać informację o cesjonariuszu oraz o przedmiocie i wartości wierzytelności.

Umowa cesji ubezpieczenia samochodu – na czym polega przeniesienie praw z polisy?

Umowa cesji ubezpieczenia samochodu to umowa, na mocy której przenosi się prawa z ubezpieczenia samochodu na rzecz osoby trzeciej lub na inny podmiot, którym najczęściej jest bank lub leasingodawca. W praktyce oznacza to, że w ramach takiej umowy jedna strona, zwana cesjonariuszem, nabywa prawa do roszczeń z polisy ubezpieczeniowej.

Kiedy zastosowanie ma cesja ubezpieczenia auta?

Najczęściej cesja ubezpieczenia aut stosowana jest przy udzielaniu kredytów samochodowych, ze względu na to, że bank lub leasingodawca będzie mógł odzyskać swoje środki finansowe w razie uszkodzenia samochodu czy jego kradzieży. Umowa ta pozwala zabezpieczyć ryzyko kredytowe po stronie banku, którego zadaniem jest minimalizacja potencjalnych strat.

Co ważne, umowa cesji nie zmienia warunków ubezpieczenia, a jedynie przenosi prawa, które są związane z polisą ubezpieczeniową i wypłatą odszkodowania za szkody. Zazwyczaj dotyczy to polisy AC.

Umowa cesji z bankiem jako kredytodawcą – kto dostanie odszkodowanie?

Bank udzielając kredytu na zakup samochodu wymaga przeniesienia cesji ubezpieczenia, stając się współwłaścicielem samochodu na czas trwania umowy kredytowej i spłaty wszystkich rat. W ten sposób zabezpiecza swój interes jako kredytodawcy, ponieważ w przypadku zniszczenia lub kradzieży pojazdu, to właśnie bank otrzyma odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej samochodu na pokrycie poniesionych strat.

Jak przeprowadzić cesję ubezpieczenia na bank?

Aby przeprowadzić cesję ubezpieczenia samochodu na bank, trzeba najpierw podpisać umowę kredytową na zakup samochodu, w której zostanie zapisane, że bank będzie beneficjentem polisy ubezpieczeniowej. Następnie należy poinformować ubezpieczyciela o dokonanej cesji oraz podać dane banku oraz numer umowy kredytowej. Ubezpieczyciel zapisze wtedy bank jako podmiot uprawniony do uzyskania odszkodowania.

 • Umowa cesji wierzytelności jest umową przekazania należności wynikających z wierzytelności z jednego podmiotu na drugi.
 • Dzięki cesji wierzyciel ma możliwość pozbycia się swoich wierzytelności bez potrzeby dalszej egzekucji i odzyskiwania długu od dłużnika.
 • Na umowie cesji występują dwie strony – cedent i cesjonariusz, a cena umowy cesji zależy od warunków ustalonych przez obie strony.
 • Umowa cesji sporządzona na piśmie jest łatwiejsza do zweryfikowania i udowodnienia jej wiarygodności.
 • Aby cesja była skuteczna wierzyciel musi pisemnie zawiadomić o niej dłużnika.
 • Cesja ubezpieczenia samochodu najczęściej związana jest z udzieleniem kredytu przez bank, który w ten sposób zabezpiecza swoje interesy.
4/5

FAQ – najczęściej zadawane pytania o cesję wierzytelności

 1. Kiedy potrzebna jest umowa cesji wierzytelności?

  Umowa cesji wierzytelności potrzebna, gdy wierzyciel chce przekazać swoje roszczenie na rzecz innego podmiotu. Często jest to stosowane w przypadku, gdy cedent chce szybciej odzyskać swoje pieniądze albo nie jest w stanie samodzielnie wyegzekwować należności od dłużnika.

 2. Czy umowa cesji zawsze musi mieć formę pisemną?

  Nie zawsze. Umowa cesji może być zawarta zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, chyba że ustawa lub umowa zobowiązują do przedstawienia dokładnie określonego dokumentu. Dla uniknięcia nieporozumień i sporów warto spisać ją na piśmie. Pisemne potwierdzenie zmniejsza ryzyko błędów interpretacyjnych lub nieścisłości w czasie realizacji transakcji oraz daje pewność co do treści i zasad jej wykonywania.

 3. Czy wierzyciel musi mieć zgodę dłużnika na przekazywanie praw do zwrotu innej osobie?

  Nie. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

 4. Kiedy umowa cesji będzie nieważna?

  Umowa cesji może stać się nieważna w przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron jej postanowień. Szczególnie istotne jest zachowanie zasad transparentności i uczciwości w tej umowie - jej nieważność może zostać uznana na przykład w razie ujawnienia nieprawdziwych informacji na temat aktualnego stanu przedmiotu cesji. Orzeknięcie nieważności umowy cesji może wynikać również z innych okoliczności, takich jak brak zgodności z prawem lub nienależyte wykonanie umowy przez którąś ze stron.

 5. Czy umowa cesji wierzytelności wymaga poniesienia kosztów finansowych?

  Zależy to od postanowień i ustaleń stron umowy cesji. Jeśli jedną ze stron transakcji jest czynny podatnik VAT, to umowa cesji nie będzie podlegać pod podatek PCC. Jednak w tym wypadku przelew wierzytelności będzie objęty podatkiem VAT.